24 februari 2016

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MAAS INTERNATIONAL B.V. (17038548)

Artikel 1. Definities
MAAS
Maas International B.V. (hierna tevens te noemen:“MAAS”) en de tot Maas International B.V. behorende of aan haar gelieerde rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, die de Overeenkomst aangaat, alsmede door MAAS aange- stelde onderaannemers.
Afnemer
De contractuele wederpartij van MAAS c.q. degene tot wie MAAS de aanbieding heeft gericht.
Overeenkomst
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen MAAS en Afnemer betreffende de Zaken waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.
Leverings- voorwaarden
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden voor het leveren van Zaken door MAAS aan Afnemer.
Zaken Partijen
Te leveren stoffelijke objecten en diensten. MAAS en Afnemer.
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Zaken door MAAS aan Afnemer.

2.2 Afwijking van deze Leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover MAAS en Afnemer dit met elkaar schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Leveringsvoorwaarden.

2.5 Indien enig beding in deze Leveringsvoorwaarden mocht worden vernietigd, dan worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld: de Overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle door MAAS aan Afnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien geen termijn in de aanbiedingen is gesteld aan acceptatie, zijn door MAAS gedane aanbiedingen veertien (14) dagen geldig.

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn voor MAAS slechts bindend indien dit door MAAS in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomsten

4.1 Een aan MAAS verstrekte opdracht tot levering van Zaken zal door MAAS schriftelijk aan Afnemer worden bevestigd, doch dit laat onverlet de bevoegdheid van MAAS om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen dan de opdrachtbevestiging te bewijzen.

4.2 Wijzigingen in de met MAAS gesloten Overeenkomsten dienen schriftelijk aan MAAS doorgegeven te worden, en gelden niet dan nadat ze door MAAS schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd.

4.3 Voor Overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4 Elke Overeenkomst wordt door MAAS met Afnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer op het moment dat MAAS conform artikel 7 tot levering overgaat, naar het oordeel van MAAS voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van de uit de Overeen- komst voor Afnemer jegens MAAS voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij Afnemer reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel van MAAS voldoende wijze heeft zeker gesteld.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen.

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de door MAAS opgegeven prijzen excl. BTW.

5.3 Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstandkoming van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is MAAS gerechtigd om de geoffreerde respectievelijk overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen indien dit is overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst.

5.4 Leveringen van ingrediënten en consumptieartikelen zullen met een leveringsfrequentie van éénmaal per week plaatsvinden bij inacht-name van een minimale bestelgrootte van €160,- exclusief BTW per levering. Bij een hogere leveringsfrequentie en/of kleinere bestelgrootte worden afleverkosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling van facturen betrekking hebbend op door MAAS aan Afnemer geleverde Zaken dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2 Betaling dient te geschieden middels B2B automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Andere personen dan bestuurders van MAAS zijn niet bevoegd wijzigingen van bank- en rekeningnummers door te geven aan Afnemer en derden. Alleen bestuurders van MAAS zijn daartoe bevoegd. De op de bankafschriften van MAAS aangegeven valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt.

6.4 Iedere betaling van Afnemer wordt eerst toegerekend aan de oudste nog openstaande factuur.

6.5 Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door MAAS en Afnemer is overeengekomen.

6.6 Indien het volgens factuur verschuldigde bedrag niet binnen de volgens lid 1 geldende termijn is voldaan, is Afnemer zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum aan MAAS de wettelijke rente verschuldigd.

6.7 Wanneer MAAS ertoe overgaat een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is Afnemer minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan MAAS verschuldigd, met een absoluutminimum van € 113,45 exclusief BTW.

6.8 Indien meer dan één (rechts-)persoon als Afnemer optreedt, is elke van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit Overeenkomsten met MAAS.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1 Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. MAAS is gerechtigd om in gedeelten te leveren.

7.2 Een door MAAS aangegeven levertijd, waaronder tevens te verstaan is het tijdstip van installatie van te leveren apparatuur en bijbehorende meubels, is nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Indien apparatuur en/of bijbehorende meubels bij aflevering materiaal- en/of constructiegebreken vertonen, zal MAAS, naar haar keuze ofwel het gebrek kosteloos herstellen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels door gelijksoortige apparatuur en/of bijbehorende meubels vervangen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels terugnemen tegen creditering van het terzake van het in rekening gebrachte bedrag voor de desbetreffende apparatuur en/of bijbehorende meubels, mits MAAS bij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na de datum van aflevering schriftelijk door Afnemer op de hoogte van de gebreken is gesteld c.q. bij onzichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van aflevering, en mits Afnemer zelf daaraan geen herstellingen heeft verricht of wijzigingen heeft aangebracht. Eventuele reclameringen met betrekking tot andere zaken dan apparatuur en bijbehorende meubels dienen eveneens binnen 7 dagen na aflevering daarvan schriftelijk aan MAAS te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder beroep daarop zal zijn uitgesloten.

7.4 Tekorten in de zending dienen binnen 24 uur na de ontvangst van de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen aan MAAS te worden gemeld, waarna MAAS bij gegrondbevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn zal overgaan.

7.5 Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is Afnemer verplicht de betreffende apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen zijn afgeroepen, is MAAS gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Afnemer af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

Artikel 8. Montage

8.1 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de plaats van installatie zodanig is dat MAAS zonder meer direct over kan gaan tot het installeren van de geleverde apparatuur en bijbehorende meubels op de daarvoor bestemde plaats. Afnemer is gehouden zich tijdig op de hoogte te stellen van alle noodzakelijke gegevens en voorzieningen voor het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels, in het bijzonder voor wat betreft de elektrische energie, de wateraansluiting en de nodige ruimte voor het installeren van de apparatuur en bijbehorende meubels. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren apparatuur en bijbehorende meubels en/of de juiste werking van de apparatuur en bijbehorende meubels in gemonteerde staat, dienen voor rekening en risico van Afnemer door hemzelf uitgevoerd c.q. aangebracht te worden en vallen buiten de verantwoordelijkheid van MAAS. Afnemer is tegenover MAAS volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen. Indien door MAAS terzake instructies worden gegeven, dienen deze te worden opgevolgd.

8.2 Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van MAAS, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en, indien MAAS het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en dit tijdig aan Afnemer is medegedeeld, buiten de normale werkuren;

b. geschikte behuizing en/of door de Arbeidswet en daarmee samenhangende wetgeving geëiste voorzieningen voor het personeel aanwezig is;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het vereiste transport;

d. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken van MAAS en/of zijn werknemers aanwezig zijn;

f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van MAAS staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen en worden gehandhaafd; h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

8.3 Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer van de in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voorwaarden te voldoen, zonder dat MAAS gehouden is om eventuele schade welke door Afnemer daardoor wordt geleden te vergoeden. Afnemer is gehouden om eventuele daaruit voortvloeiende schade en/of extra kosten voor MAAS te vergoeden.

Artikel 9. Transport en risico

9.1 De kosten voor transport zijn voor rekening van MAAS met uitzondering van bijzondere kosten verband houdende met specifieke omstandigheden bij Afnemer, waaronder hijs- en steigerkosten; deze zijn voor rekening van Afnemer. De installatiekosten zijn voor rekening van MAAS.

9.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door Afnemer aan MAAS gegeven is, door MAAS als goed huisvader/koopman bepaald.

9.3 Afnemer is verplicht de door MAAS aan hem aangeboden apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen. Indien Afnemer weigert de door hem bij MAAS bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen, is MAAS gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. 9.4 Het risico terzake van verlies of beschadiging van door MAAS aan afnemer verkochte apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen gaat op Afnemer over op het moment dat de zaken op het overeengekomen afleveradres en tijdstip worden aangeboden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door MAAS aan Afnemer te leveren apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen blijven eigendom van MAAS totdat Afnemer aan al zijn verplichten jegens MAAS terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door MAAS verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van MAAS jegens Afnemer wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens MAAS, heeft voldaan.

10.2 Desalniettemin is Afnemer gerechtigd om over de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, maar is niet gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van MAAS te onttrekken.

10.3 Apparatuur, bijbehorende meubels en overige geleaste producten blijven desalniettemin eigendom van MAAS.

Artikel. 11 Garantie

11.1 MAAS garandeert dat de apparatuur en bijbehorende meubels vrij zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, dat de software van de apparatuur vrij is van ontwerpfouten en dat de ingrediënten en consumptieartikelen voldoen aan de heden ten dage algemeen in Nederland aanvaarde normen van hygiëne en kwaliteit. De duur van deze garantie is voor: - automaten: 12 maanden - wisseldelen in automaten: 12 maanden - watersysteem in automaten: 6 maanden - MAAS kassa- c.q. betaalsystemen: 12 maanden - ingrediënten en consumptieartikelen (mits onaangebroken en deugdelijk opgeslagen): tot THT-datum op de verpakking. De garantie gaat in op de dag van installatie van de apparatuur en bijbehorende meubels, en wel binnen een totaaltermijn van 24 maanden na levering, c.q. bij aflevering van de apparatuur en bijbehorende meubels.

11.2 De garantieverplichting is beperkt tot het gedurende de garantieperiode en uitsluitend binnen Nederland, kosteloos leveren van deugdelijke onderdelen ter vervanging van defecte onderdelen respectievelijk kosteloze reparatie, het een of ander naar keuze van MAAS.

11.3 De garantie geldt niet indien reparatie danwel vervanging van onderdelen noodzakelijk blijkt ten gevolge van: - het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels anders dan in overeenstemming met de bestemming ervan of met de aanwijzingen van MAAS; - het aanbrengen van onderdelen, of het uitvoeren van onderhoud en reparatie door anderen dan MAAS; - beschadiging van de apparatuur en bijbehorende meubels door schuld of nalatigheid door anderen dan MAAS; - het verplaatsen en/of wijzigen van de apparatuur en bijbehorende meubels of een onderdeel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAAS; - normale slijtage of andere oorzaken dan constructie- en/of materiaalfouten. Onder deze garantie wordt derhalve niet verstaan het onderhouden van de apparatuur en bijbehorende meubels of het leveren en/of vervangen van verbruiksartikelen zoals filters, glas, verlichting, kassarollen, slangklemmen etc.

11.4 Indien tijdens de duur van de garantieperiode Afnemer in gebreke blijft enige betalingsverplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, is MAAS gedurende de periode van verzuim niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel omschreven garantie- verplichtingen na te komen. Op de garantiebepalingen kan evenmin een beroep worden gedaan indien de electrische energie en de overige voorzieningen niet of niet langer voldoen aan de specificaties zoals medegedeeld door MAAS aan Afnemer.

11.5 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde garantie is niet overdraagbaar aan derden.

11.6 Afnemer verplicht zich MAAS direct van enig defect aan de apparatuur en bijbehorende meubels op de hoogte te stellen.

11.7 Afnemer kan met betrekking tot deze garantie alleen tijdens de norma- le werkuren van MAAS een beroep doen op de technische dienst van MAAS.

11.8 Afnemer verplicht zich MAAS gedurende de garantieperiode vooraf schriftelijk in te lichten indien de plaats waar de apparatuur en bijbehorende meubels zijn geïnstalleerd wordt gewijzigd, en ver- plaatsing van de apparatuur en bijbehorende meubels slechts uit te voeren overeenkomstig de aanwijzing van MAAS.

11.9 Indien in overleg met Afnemer gebruikte materialen en/of Zaken geleverd worden, wordt geen garantie gegeven als in dit artikel bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Artikel 12. Gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubeh5s

12.1 De apparatuur en bijbehorende meubels zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Afnemer. Afnemer is verplicht de apparatuur en bijbehorende meubels zorgvuldig en overeenkomstig hun bestemming te gebruiken met inachtneming van de aanwijzingen van MAAS en de voorschriften die met betrekking tot het gebruik en dagelijks onderhoud van de apparatuur en bijbehorende meubels zijn of worden gesteld.

12.2 Indien Afnemer apparatuur en behorende meubels least dan is het Afnemer niet toegestaan om de apparatuur en bijbehorende meubels onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van MAAS. Indien de apparatuur en bijbehorende meubels uit de macht van Afnemer mochten geraken alsmede in geval van beslaglegging op de apparatuur en bijbehorende meubels zal Afnemer de beslagleggende deurwaarder erop wijzen dat de apparatuur en bijbehorende meubels niet zijn eigendom zijn. Afnemer zal overigens de aanwijzingen van MAAS volgen. De kosten welke voor MAAS uit e.e.a. mochten voortvloeien zijn voor rekening van Afnemer en dient Afnemer op eerste verzoek van MAAS te voldoen.

12.3 Verplaatsing van door MAAS geïnstalleerde apparatuur en bijbehorende meubels mag enkel door MAAS geschieden. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de verplaatsing van apparatuur en bijbehorende meubels welke door Afnemer is verricht, al dan niet met toestemming van MAAS.

12.4 Bij gebleken onoordeelkundig gebruik van en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade aan apparatuur en bijbehorende meubels zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 13. Onderhoud

13.1 MAAS zal de apparatuur en bijbehorende meubels regelmatig controleren, het technisch onderhoud periodiek verzorgen en eventuele storingen te verhelpen. Bij gebleken onoordeelkundig gebruik en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

13.2 Indien de betalingssystemen van apparatuur gewijzigd dienen te worden tengevolge van veranderingen in de wijze van betaling zullen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van Afnemer komen.

13.3 De aanschaf of vervanging van waterfilters is voor rekening van Afnemer .

13.4 MAAS is niet verantwoordelijk voor de electrische veiligheid en keuringen (NEN3140) van automaten op locatie(s) van Afnemer. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de installatieverantwoordelijke van Afnemer.

Artikel 14. Diefstal en verloren gaan of onbruikbaar worden van apparatuur en bijbehorenh5e meubels

14.1 Indien de apparatuur en bijbehorende meubels niet meer gerepareerd kunnen worden, zijn gestolen of verloren gegaan, dient Afnemer aan MAAS een bedrag te betalen gelijk aan de nog openstaande termijnen van de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met het bedrag gelijk aan de boekwaarde van de apparatuur en bijbehorende meubels bij het einde van de Overeenkomst en verminderd met de eventueel door MAAS van de verzekeraar ontvangen uitkering. Indien MAAS van de verzekeraar meer ontvangt dan Afnemer aan MAAS verschuldigd is, komt het meerdere onder aftrek van de door MAAS gemaakte kosten aan Afnemer toe. Afnemer zal MAAS in geval van schade terstond op de hoogte stellen.

Artikel 15. Ingrediëntencontract

15.1 Afnemer is verplicht voor de duur van de Overeenkomst ingrediënten van MAAS af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.

2 Indien Afnemer niet aan de verplichting van lid 1 voldoet, kan MAAS een nader te bepalen boete opleggen.

Artikel 16. Teruggave van de apparatuur

16.1 Na afloop van de Overeenkomst zal MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels bij Afnemer demonteren en weghalen. Afnemer zal in alle gevallen waarin hij gehouden is de apparatuur en bijbehorende meubels terug te geven aan MAAS, deze in goede conditie - behoudens normale slijtage - en in gereinigde staat voor demontage beschikbaar stellen.

16.2 MAAS is gerechtigd de kosten van waardevermindering ontstaan door niet gemelde schades en/of onzorgvuldig beheer (geconstateerd bij het terugnemen van de apparatuur en bijbehorende meubels), alsmede kosten van schoonmaken wegens niet reinigen voor teruggave, aan Afnemer door te belasten.

h5 Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingh5n

17.1 MAAS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, waartoe Afnemer reeds nu voor alsdan haar toestemming verleent.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door MAAS gebezigde fabricage en/of constructiemethoden dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De door MAAS uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven eigendom van MAAS, ook al zijn daarvoor kosten aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 19. (Tussentijdse) beëindiging

19.1 IndienéénderPartijendeOvereenkomstnahetverstrijkenvande overeengekomen termijn niet wenst voort te zetten, dient zij de Overeenkomst uiterlijk drie (3) maanden daaraan voorafgaand schriftelijk op te zeggen.

19.2 Onverminderd het bepaalde ih5 Artikel 20 (Overmacht), heeft een Partij het recht door een mededeling aan de andere Partij de Overeenkomh5t met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:

a. nakoming door de andere Partij blijvend onmogelijk is, zonder dat sprake is van overmacht;

b. de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert, of op al dan wel een aanmerkelijk deel van zijn roerende en/of onroerende goederen beslag wordt gelegd.

19.3 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Afnemer, anders dan de ih5 Artikel 19.2 genoemde situaties is slechts mogelijk mh5t achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden en indien de gederfde opbrengst voor de resterende looptijd van de Overeenkomst en de transportkosten voor het ophalen van de apparatuur en bijbehorende meubels door Afnemer aan MAAS wordt vergoed. Onder gederfde opbrengst wordt verstaan:

a. vaste maandkosten (huur, onderhoud, verzorging) maal het aantal resterende maanden van Overeenkomst, en

b. 15% van de gemiddelde Ingrediëntomzet over het laatste volledige contractjaar maal het aantal resterende maanden van Overeenkomst.

Artikel 20. Overmacht

20.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van MAAS opgekomen die van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst door Afnemer redelijkerwijs niet van MAAS verlangd kan worden, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig leveren door (toe-)leveranciers van MAAS en alle andere omstandigheden, die de naleving van de Overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

20.2 In geval van overmacht zal de levertijd met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid verlengd worden. Wanneer echter een zodanige overmacht opleverende omstandigheid langer dan zes (6) maanden mocht hebben geduurd, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. Afnemer heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding van MAAS.

20.3 Indien MAAS reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen tot levering van Zaken heeft voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, is MAAS gerechtigd deze afzonderlijk en tussentijds te factureren, en is Afnemer gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1 Iedere Partij dient een verzekering tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dih5 Artikel te hebben afgesloteh5.

21.2 Op verzoek van een Partij dient de andere Partij een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.

21.3 De maximale totale aansprakelijkheid van iedere Partij met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst, hetzij door wanprestatie, hetzij door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij krachtens de wet, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door die Partij afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de maximale totale aansprakelijkheid van die Partij beperkt tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse omzet, van het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan, die MAAS bij Afnemer genereert. Geen van de Partijen is aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief gevolgschade, immateriële schade, het verlies van winst en verlies van inkomsten.

21.4 De beperkingen en uitsluitingen ih5 Artikel 21.3 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar geen vh5n de Partijen beperkt of sluit uit zijn aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

22.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

22.3 Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillenworden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s- Hertogenbosch.