Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MAAS INTERNATIONAL B.V. (17038548) 1 april 2016

Artikel 1. Definities

MAAS: Maas International B.V. (hierna tevens te noemen: “MAAS”) en de tot Maas International B.V. behorende of aan haar gelieerde rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, die de Overeenkomst aangaat, alsmede door MAAS aange­stelde onderaannemers.

Afnemer: De contractuele wederpartij van MAAS c.q. degene tot wie MAAS de aanbieding heeft gericht.

Overeenkomst:De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen MAAS en Afnemer betreffende de Zaken waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Leveringsvoorwaarden: Deze Algemene Leveringsvoorwaarden voor het leveren van Zaken door MAAS aan Afnemer.

Zaken: Te leveren stoffelijke objecten en diensten.

Partijen: MAAS en Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van Zaken door MAAS aan Afnemer.

2.2    Afwijking van deze Leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover MAAS en Afnemer dit met elkaar schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3    De toepasse­lijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4    In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Leveringsvoorwaarden.

2.5    Indien enig beding in deze Leveringsvoorwaarden mocht worden vernietigd, dan worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld: de Overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen.

 Artikel 3. Aanbiedingen

3.1    Alle door MAAS aan Afnemer gedane aanbiedingen zijn vrij­blijvend. Indien geen termijn in de aanbiedin­gen is gesteld aan acceptatie, zijn door MAAS gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

3.2    Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, bro­chures en andere gegevens zijn voor MAAS slechts bindend indien dit door MAAS in de aanbieding uitdruk­kelijk schriftelijk is bevestigd.

 Artikel 4. Totstandkoming en wijziging van Overeenkomsten

4.1    Een aan MAAS verstrekte opdracht tot levering van Zaken zal door MAAS schriftelijk aan Afnemer worden beves­tigd, doch dit laat onverlet de bevoegdheid van MAAS om de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen dan de opdrachtbevesti­ging te bewijzen.

4.2    Het staat MAAS vrij wijzigingen aan te brengen aan door MAAS aan Afnemer te leveren Zaken, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de te leveren Zaken. Door Afnemer gewenste wijzigingen dienen met MAAS overeengekomen te worden en schriftelijk te worden vastgelegd in een (wijzigings)Overeenkomst.

4.3    Voor Overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbe­vestiging is gemaakt, wordt de factuur of leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging be­schouwd, welke ook geacht wordt de Overeen­komst juist en volledig weer te geven.

4.4    Elke Overeenkomst wordt door MAAS met Afnemer aangegaan onder de opschor­tende voorwaar­de dat Afnemer op het moment dat MAAS conform artikel 7 tot levering overgaat, naar het oordeel van MAAS voldoende krediet­waardig is voor de nakoming van de uit de Overeen­komst voor Afnemer jegens MAAS voortvloeiende financiële verplichtingen, tenzij Afnemer reeds aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan of betaling op een naar het oordeel van MAAS voldoende wijze heeft zeker gesteld.

Artikel 5. Prijzen

5.1    Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven en zijn alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigin­gen.

5.2    Tenzij anders vermeld, zijn de door MAAS opgegeven prijzen exclusief BTW. 

5.3    Indien na de datum van aanbieding respectievelijk totstand­koming van de Overeen­komst één of meer van de kostprijsbe­palende factoren een verhoging ondergaat, is MAAS gerechtigd om de geoffreerde respectieve­lijk overeengekomen prijs dien­overeen­komstig te verhogen indien dit is overeengekomen in de desbetref­fende Overeenkomst.

5.4    Leveringen van ingrediënten en consumptieartikelen zullen met een leveringsfrequen­tie van éénmaal per week plaatsvinden bij inacht­name van een minimale bestelgrootte van € 160,- exclusief BTW per levering. Bij een hogere leverings­frequen­tie en/of kleinere bestelgrootte worden afleverkosten ­in rekening gebracht.

5.5    Voor verplaatsingen van apparatuur en bijbehorende meubels in opdracht van Afnemer, waartoe enkel MAAS gerechtigd is, is MAAS gerechtigd € 215,- exclusief BTW per apparaat en bijbehorend meubel in rekening te brengen voor een verplaatsing binnen het pand van Afnemer en € 375,- exclusief BTW voor een verplaatsing buiten het pand van Afnemer.

Artikel 6. Betaling

6.1    Betaling van facturen betrekking hebbend op door MAAS aan Afnemer geleverde Zaken dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2    Betaling dient te geschieden middels B2B automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3    Andere personen dan bestuurders van MAAS zijn niet bevoegd wijzigingen van bank- en rekeningnummers door te geven aan Afnemer en derden. Alleen bestuurders van MAAS zijn daartoe bevoegd. De op de bankafschriften van MAAS aangegeven valutadatum wordt als betalingsdag aangemerkt.

6.4    Iedere betaling van Afnemer wordt eerst toegerekend aan de oudste nog openstaande factuur.

6.5    Afnemer is niet gerechtigd tot enige korting of compensa­tie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schrif­telijk door MAAS en Afnemer is overeengekomen.

6.6    Indien het volgens factuur ver­schuldigde bedrag niet binnen de volgens artikel 6.1 geldende termijn is voldaan, is Afnemer zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum aan MAAS de wettelijke rente verschul­digd.

6.7    Wanneer MAAS ertoe overgaat een onbetaald ge­bleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, zijn alle gerechtelijke en buitengerech­telij­ke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Afnemer. Voor de buitenge­rechtelijke kosten is Afnemer minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde rente aan MAAS verschuldigd, met een absoluut minimum van € 113,45 exclusief BTW.

6.8    Indien meer dan één (rechts-)persoon als Afnemer optreedt, is elke van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Afnemer uit Overeenkomsten met MAAS.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1    Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling danwel een gedeelte daarvan. MAAS is gerechtigd om in gedeelten te leveren.

7.2    Een door MAAS aangegeven levertijd, waaronder tevens te verstaan is het tijdstip van installatie van te leveren apparatuur en bijbehorende meubels, is nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men.

7.3    Indien apparatuur en/of bijbehorende meubels bij aflevering materiaal- en/of constructie­gebreken vertonen, zal MAAS, naar haar keuze ofwel het gebrek kosteloos herstellen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels door gelijksoortige apparatuur en/of bijbehorende meubels vervangen ofwel de gebrekkige apparatuur en/of bijbehorende meubels terugnemen tegen creditering van het terzake van het in rekening gebrachte bedrag voor de desbetreffende apparatuur en/of bijbehorende meubels, mits MAAS bij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na de datum van aflevering schriftelijk door Afnemer op de hoogte van de gebreken is gesteld c.q. bij onzichtbare gebreken binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na de datum van aflevering, en mits Afnemer zelf daaraan geen herstellingen heeft verricht of wijzigingen heeft aangebracht. Eventuele reclameringen met betrekking tot andere zaken dan apparatuur en bijbehorende meubels dienen eveneens binnen 7 dagen na aflevering daarvan schriftelijk aan MAAS te worden gemeld, bij gebreke waarvan ieder beroep daarop zal zijn uitgesloten.

7.4    Tekorten in de zending dienen binnen 24 uur na de ontvangst van de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen aan MAAS te worden gemeld, waarna MAAS bij gegrond­bevinding van de klacht tot nalevering op zo kort mogelijke termijn zal overgaan.

7.5    Indien is overeengekomen dat de leveringen zullen geschieden op afroep, dan is Afnemer verplicht de betreffende apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen binnen de daarvoor gestelde termijn af te roepen. Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn niet alle bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen zijn afgeroe­pen, is MAAS gerechtigd hetgeen nog niet is afgenomen zonder meer aan Afnemer af te leveren en betaling daarvan te vorderen.

7.6    Apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 8. Montage

8.1    Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de plaats van installatie zodanig is dat MAAS zonder meer direct over kan gaan tot het installeren van de geleverde apparatuur en bijbehorende meubels op de daarvoor bestemde plaats. Afnemer is gehouden zich tijdig op de hoogte te stellen van alle noodzake­lijke gegevens en voorzienin­gen voor het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels, in het bijzonder voor wat betreft de elektrische energie, de wateraansluiting en de nodige ruimte voor het installeren van de apparatuur en bijbehorende meubels. Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren apparatuur en bijbehorende meubels en/of de juiste werking van de apparatuur en bijbehorende meubels in gemonteer­de staat, dienen voor rekening en risico van Afnemer door hemzelf uitgevoerd c.q. aangebracht te worden en vallen buiten de verantwoordelijk­heid van MAAS. Afnemer is tegenover MAAS volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorenge­noemde inrichtingen en/of voorzie­ningen. Indien door MAAS terzake instructies worden gegeven, dienen deze te worden opgevolgd.

8.2    Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:

         a. het personeel van MAAS, zodra op de plaats van opstel­ling aangekomen, zijn werkzaamhe­den kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegen­heid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en, indien MAAS het noodzakelijk acht, het tijdstip van het begin en/of het einde van de werkzaam­heden buiten de normale werkuren te stellen en dit tijdig aan Afnemer is mede­gedeeld, buiten de normale werkuren;

         b. geschikte behuizing en/of door de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhan­gen­de wetgeving geëiste voorzienin­gen voor het personeel aanwezig is;

         c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het vereiste transport;

         d. de aangewezen bouw­plaats geschikt is voor opslag en montage;

         e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken van MAAS en/of zijn werknemers aanwezig zijn;

         f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfs­materi­alen (gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. daaronder begre­pen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter be­schikking van MAAS staan;

         g. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgs­maatrege­len zijn opgenomen en worden gehand­haafd;

         h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden Zaken op de juiste plaats aanwezig zijn.

8.3    Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan één of meer­ van de in artikel 8.1 en 8.2 gestelde voorwaarden, wordt de levertijd verlengd met een zodanige tijd als nodig is om wel aan die voorwaarden te voldoen, zonder dat MAAS gehouden is om eventuele schade welke door Afnemer daardoor wordt geleden te vergoeden. Afnemer is gehouden om eventue­le daaruit voortvloei­ende schade en/of extra kosten voor MAAS te vergoeden.

Artikel 9. Transport en risico               

9.1    De kosten voor transport zijn voor rekening van MAAS met uitzondering van bijzondere kosten verband houdende met specifieke omstandigheden bij Afnemer, waaronder hijs- en steigerkos­ten; deze zijn voor rekening van Afnemer. De installatiekosten zijn voor rekening van MAAS.

9.2    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door Afnemer aan MAAS gegeven is, door MAAS als goed huisvader/koopman bepaald.

9.3    Afnemer is verplicht de door MAAS aan hem aangeboden apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen. Indien Afnemer weigert de door hem bij MAAS bestelde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen in ontvangst te nemen, is MAAS gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.

9.4    Het risico terzake van verlies of beschadiging van door MAAS aan Afnemer verkoch­te apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen gaat op Afnemer over op het moment dat de zaken op het overeengekomen afleveradres en tijdstip worden aangebo­den.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1  Alle door MAAS aan Afnemer verkochte en geleverde apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen blijven eigendom van MAAS totdat Afnemer aan al zijn verplichten jegens MAAS terzake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door MAAS verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamhe­den, alsmede terzake de vorderingen van MAAS jegens Afnemer wegens tekortschieten door Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens MAAS, heeft voldaan.

10.2  Desalniettemin is Afnemer gerechtigd om over de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen te beschikken in het kader van diens normale bedrijfsuit­oefe­ning, maar is niet gerechtigd om de apparatuur, bijbehorende meubels, ingrediënten en consumptieartikelen op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan het verhaal van MAAS te onttrekken.

10.3  Door Afnemer geleasde apparatuur, bijbehorende meubels en overige producten blijven altijd eigendom van MAAS.

Artikel. 11 Garantie

11.1  MAAS garandeert dat de apparatuur en bijbehorende meubels vrij zijn van materiaal- en/of fabricagefouten, dat de soft­ware van de apparatuur vrij is van ontwerpfou­ten en dat de ingre­diënten en consumptieartikelen voldoen aan de heden ten dage alge­meen in Nederland aanvaarde normen van hygiëne en kwaliteit. De duur van deze garantie is voor: - automaten: 12 maanden - wisseldelen in automaten: 12 maanden - watersysteem in automaten: 6 maanden - MAAS kassa- c.q. betaalsystemen: 12 maanden - ingrediënten en consumptieartikelen (mits onaangebroken en deugde­lijk opgeslagen): tot THT-datum op de verpak­king. De garantie gaat in op de dag van installatie van de apparatuur en bijbehorende meubels, en wel binnen een totaaltermijn van 24 maanden na levering, c.q. bij aflevering van de apparatuur en bijbehorende meubels.

11.2  De garantieverplichting is beperkt tot het gedurende de garantieperiode en uitsluitend binnen Nederland, kosteloos leveren van deugdelijke onderdelen ter vervanging van defecte onderde­len respectievelijk kosteloze reparatie, het een of ander naar keuze van MAAS.

11.3  De garantie geldt niet indien reparatie danwel vervanging van onderdelen noodza­kelijk blijkt ten gevolge van: - het gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels anders dan in overeenstem­ming met de bestem­ming ervan of met de aanwijzin­gen van MAAS; - het aanbrengen van onderdelen, of het uitvoeren van onderhoud en reparatie door anderen dan MAAS; - beschadi­ging van de apparatuur en bijbehorende meubels door schuld of nalatigheid door anderen dan MAAS; - het verplaatsen en/of wijzigen van de apparatuur en bijbehorende meubels of een onderdeel daarvan zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS; - normale slijtage of andere oorzaken dan constructie- en/of materiaal­fouten. Onder deze garantie wordt derhalve niet verstaan het onder­houden van de apparatuur en bijbehorende meubels of het leveren en/of vervangen van verbruiksartike­len zoals filters, glas, verlichting, kassa­rollen, slangklemmen etc.

11.4  Indien tijdens de duur van de garantiepe­riode Afnemer in gebreke blijft enige beta­lingsverplich­ting voortvloeien­de uit de Overeenkomst na te komen, is MAAS geduren­de de periode van verzuim niet gehouden de in artikel 11.1 omschreven garantie­verplichtingen na te komen. Op de garantiebepalingen kan evenmin een beroep worden gedaan indien de elektrische energie en de overige voorzienin­gen niet of niet langer voldoen aan de specificaties zoals medegedeeld door MAAS aan Afnemer.

11.5  De in artikel 11.1 bedoelde garantie is niet overdraagbaar aan derden.

11.6  Afnemer verplicht zich MAAS direct van enig defect aan de apparatuur en bijbehorende meubels op de hoog­te te stellen.

11.7  Afnemer kan met betrekking tot deze garantie alleen tijdens de norma­le werkuren van MAAS een beroep doen op de technische dienst van MAAS.

11.8  Afnemer verplicht zich MAAS gedurende de garantieperiode vooraf schriftelijk in te lichten indien de plaats waar de apparatuur en bijbehorende meubels zijn geïnstalleerd wordt gewijzigd, en ver­plaatsing van de apparatuur en bijbehorende meubels slechts uit te voeren overeen­komstig de aanwijzing van MAAS.

11.9  Indien in overleg met Afnemer gebruikte materialen en/of apparatuur en bijbehorende meubels geleverd worden, wordt geen garantie gegeven als in dit artikel bedoeld, tenzij uitdrukke­lijk anders overeengekomen is.

Artikel 12. Gebruik van de apparatuur en bijbehorende meubels

12.1  De apparatuur en bijbehorende meubels zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van Afnemer. Afnemer is verplicht de apparatuur en bijbehorende meubels zorgvuldig en overeenkomstig hun bestemming te gebruiken met inachtne­ming van de aanwijzingen van MAAS en de voorschriften die met betrekking tot het gebruik en dagelijks onderhoud van de apparatuur en bijbehorende meubels zijn of worden gesteld.

12.2  Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen aan de apparatuur en bijbehorende meubels aan te brengen of andere zaken aan de apparatuur en bijbehorende meubels te veranderen.

12.3  Indien Afnemer apparatuur en bijbehorende meubels least dan is het Afnemer niet toege­staan om de apparatuur en bijbehorende meubels onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven zonder vooraf­gaande schriftelijke toestemming van MAAS. Indien de apparatuur en bijbehorende meubels uit de macht van Afnemer mochten geraken alsmede in geval van beslaglegging op de apparatuur en bijbehorende meubels zal Afnemer de beslag­leggende deurwaarder erop wijzen dat de apparatuur en bijbehorende meubels niet zijn eigendom zijn. Afnemer zal overigens de aanwijzingen van MAAS volgen. De kosten welke voor MAAS uit e.e.a. mochten voortvloeien zijn voor rekening van Afnemer en dient Afnemer op eerste verzoek van MAAS te voldoen.

12.4  Verplaatsing van door MAAS geïnstalleerde apparatuur en bijbehorende meubels mag enkel door MAAS geschieden. MAAS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de verplaatsing van apparatuur en bijbehorende meubels welke door Afnemer is verricht, al dan niet met toestemming van MAAS.

12.5  Bij gebleken onoordeelkundig gebruik van en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade aan apparatuur en bijbehorende meubels zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

12.6  Afnemer dient een inboedelverzekering te hebben afgesloten waarin de door Afnemer van Maas geleasde apparatuur en bijhorende meubels zijn meeverzekerd en die de totale nieuwwaarde van de geleasde apparatuur en bijhorende meubels dekt.

Artikel 13. Onderhoud

13.1  MAAS zal de apparatuur en bijbehorende meubels regelmatig controleren, het technisch onderhoud periodiek verzorgen en eventuele storingen verhelpen. Bij gebleken onoordeelkundig gebruik en/of aansprakelijkheid voor toegebrachte schade zullen de kosten van reparatie aan Afnemer worden doorberekend.

13.2  Indien de betalingssystemen van apparatuur gewijzigd dienen te worden tengevolge van veranderingen in de wijze van betaling zullen de hiermee gepaard gaande kosten voor rekening van Afnemer komen.

13.3  De aanschaf of vervanging van waterfil­ters is voor rekening van Afnemer.

13.4  MAAS is niet verantwoordelijk voor de elektrische veiligheid en keuringen van apparatuur (NEN3140) op locatie(s) van Afnemer. Deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de installatieverantwoordelijke van Afnemer.

Artikel 14. Diefstal en verloren gaan of onbruikbaar worden van apparatuur en bijbehorende meubels

14.1  Indien de apparatuur en bijbehorende meubels niet meer gerepareerd kunnen worden, zijn gestolen of verloren gegaan, dient Afnemer aan MAAS een bedrag te betalen gelijk aan de nog openstaande termijnen van de overeen­gekomen looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met het bedrag gelijk aan de boekwaarde van de apparatuur en bijbehorende meubels bij het einde van de Overeenkomst en verminderd met de eventueel door MAAS van de verzekeraar ontvangen uitkering. Indien MAAS van de verzekeraar meer ontvangt dan Afnemer aan MAAS verschuldigd is, komt het meerdere onder aftrek van de door MAAS gemaakte kosten aan Afnemer toe. Afnemer zal MAAS in geval van schade terstond op de hoogte stellen.

Artikel 15. Ingrediëntencontract

15.1  Afnemer is verplicht voor de duur van de Overeenkomst ingrediënten van MAAS af te nemen voor een termijn welke minimaal gelijk is aan de Overeenkomst, en welke ingaat gelijktijdig met de Overeenkomst.

15.2  Indien Afnemer niet aan de verplichting van artikel 15.1 voldoet, kan MAAS een nader te bepalen boete opleggen.

Artikel 16. Teruggave van de apparatuur

16.1  Na afloop van de Overeenkomst zal MAAS de apparatuur en bijbehorende meubels bij Afnemer demonteren en weghalen. Afnemer zal in alle gevallen waarin hij gehouden is de apparatuur en bijbehorende meubels terug te geven aan MAAS, deze in goede conditie - behoudens normale slijtage - en in gereinigde staat voor demontage beschikbaar stellen.

16.2  MAAS is gerechtigd de kosten van waardevermindering ontstaan door niet gemelde schades en/of onzorgvul­dig beheer (geconstateerd bij het terugne­men van de apparatuur en bijbehorende meubels), alsmede kosten van schoonmaken wegens niet reinigen voor teruggave, aan Afnemer door te belasten.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1  MAAS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeen­komst aan een derde over te dragen, waartoe Afnemer reeds nu voor alsdan haar toestem­ming verleent.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1  Afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door MAAS gebezigde fabricage en/of construc­tiemetho­den dan met diens uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De door MAAS uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrij­vingen, modellen e.d. blijven eigen­dom van MAAS, ook al zijn daarvoor kosten aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 19. (Tussentijdse) beëindiging

19.1   Indien één der Partijen de Overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet wenst voort te zetten, dient zij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden daaraan voorafgaand schriftelijk op te zeggen.

19.2   Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Overmacht), heeft een Partij het recht door een mededeling aan de andere Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:

  1. nakoming door de andere Partij blijvend onmogelijk is, zonder dat sprake is van overmacht;
  2. de andere Partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert, of op al dan wel een aanmerkelijk deel van zijn roerende en/of onroerende goederen beslag wordt gelegd.

19.3         Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Afnemer, anders dan de in artikel 19.2 genoemde situaties is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en indien de gederfde opbrengst voor de resterendelooptijd van de Overeenkomst en de transportkosten voor het ophalen van de apparatuur en bijbehorende meubels door Afnemer aan MAAS wordt vergoed. Onder gederfde opbrengst wordt verstaan:

  1. vaste maandkosten (huur, onderhoud, verzorging) maal het aantal resterende maanden van de Overeenkomst, en
  2. 15% van de gemiddelde ingrediëntenomzet over het laatste volledige contractjaar maal het aantal resterende maanden van de Overeenkomst.

Artikel 20. Overmacht

20.1  Omstandigheden buiten de wil en toedoen van MAAS opgekomen die van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de Overeenkomst door Afnemer redelijker­wijs niet van MAAS verlangd kan worden, zoals bijzondere weersomstandighe­den, staking, overheidsmaat­regelen, oorlog, mobilisatie, transport­belemme­ringen, het niet, niet behoorlijk of niet tijdig leveren door (toe-)leveranciers van MAAS en alle andere omstandigheden, die de naleving van de Overeen­komst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

20.2  In geval van overmacht zal de levertijd met de duur van de overmacht opleve­rende omstandig­heid verlengd worden. Wanneer echter een zodanige over­macht opleve­rende omstandigheid langer dan 6 maanden mocht hebben geduurd, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeen­komst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, middels een buitengerech­telijke verklaring te ontbinden. Afnemer heeft alsdan geen recht op enige schade­vergoeding van MAAS.

20.3  Indien MAAS reeds gedeeltelijk aan de verplichtin­gen tot levering van Zaken heeft voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, is MAAS gerechtigd deze afzonder­lijk en tussentijds te factureren, en is Afnemer gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonder­lijke overeen­komst.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

21.1  Iedere Partij dient een verzekering tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel te hebben afgesloten.

21.2  Op verzoek van een Partij dient de andere Partij een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.

21.3  De maximale totale aansprakelijkheid van iedere Partij met betrekking tot alle claims die voortvloeien uit of in verband met de Overeenkomst, hetzij door wanprestatie, hetzij door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij krachtens de wet, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door die Partij afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren van een vergoeding, dan is de maximale totale aansprakelijkheid van die Partij beperkt tot ten hoogste het bedrag van de jaarlijkse omzet, van het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan, die MAAS bij Afnemer genereert. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief gevolgschade, immateriële schade, het verlies van winst en verlies van inkomsten.

21.4  De beperkingen en uitsluitingen in artikel 21.3 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, maar geen der Partijen beperkt of sluit uit zijn aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1  Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Zaken alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MAAS of diens leveranciers. De levering van Zaken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

23.2  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

23.3  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.